ಕಂಪನಿ ಕುಡುಕ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಹತ್ತಿದರು ಅಪ್ ರಂಧ್ರ

About